Postojbina Aronije

Postojbina vrste Aronia melanocarpa je istočni deo Severne Amerike.

Areal zauzima veliku teritoriju sa različitim klimatsko – pedološkim uslovima od jezera Ontario na severu do Floride na jugu, zahvatajući Priatlansku niziju, Apalačke planine i Centralne nizije.

Ima široku ekološku valencu i kao takva adaptirana je različitim tipovima staništa. Raste na suvim i kamenitim stranama planina, u delovima šuma, na rubovima močvara, na obalama reka i dinama (aluvijalnim nanosima).

U Evropu je uneta 1834. godine u okolinu Sankt Petrburga, odakle se proširila kao gajena vrsta po skoro čitavom evropskom delu Rusije. Nije autohtoni florni element Flore Srbije ali se uspehom gaji na različitim terenima. U zavisnosti od klimatskih faktora u toku godine prinos mora da varira.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Srpski dinar
EUR Euro